خرید اینترنتی فایل{بررسي شاخص هاي تنوع و تراكم سالانه جمعيت پرندگان آبزي و كنارآبزي در تالاب ميانگران استان خوزستان}

بررسي شاخص هاي تنوع و تراكم سالانه جمعيت پرندگان آبزي و كنارآبزي در تالاب ميانگران استان خوزستان|وی اف/خرید اینترنتی فایل/30015655|vfm34024180|بررسي شاخص هاي تنوع و تراكم سالانه جمعيت پرندگان آبزي و كنارآبزي در تالاب ميانگران استان خوزستان
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : بررسي شاخص هاي تنوع و تراكم سالانه جمعيت پرندگان آبزي و كنارآبزي در تالاب ميانگران استان خوزستان

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 94فهرست مطالبفصل اول:چكيدهمقدمهفصل دوم: سابقه تحقيق2 1 سابقه تحقيق در ايران2 2 سابقه تحقيق در جهانفصل سوم: مواد و روشها3 1 منطقه مورد مطالعه3 1 1 موقعيت جغرافيائي تالاب3 1 2 اقليم شناسي حوضه تالاب3 1 2 1 بارندگي3 1 2 2 تبخير3 1 2 3 باد3 1 2 4 دما3 1 3 ويژگيهاي هيدرولوژيكي تالاب3 1 4 ويژگيهاي ژئومرفولوژي تالاب3 1 5 زمين شناسي وريخت شناسي و خاكها3 1 6 تغذيه آبي تالاب3 1 6 1 آبهاي زيرزميني3 1 7 پوشش گياهي تالاب3 1 8 پوشش جانوري تالاب3 2 روش بررسيفصل چهارم: نتايجفصل پنجم: بحث و نتيجه گيري5 1 بحث5 2 نتيجه گيريپيشنهاداتفهرست منابعضميمه

فهرست جداولعناوين صفحهجدول 4 1 ميانگين سالانه تعداد پرندگان آبزي وكنارآبزي تالاب ميانگران ايذهجدول 4 2 ميانگين سالانه پرندگان آبزي وكنارآبزي تالاب ميانگران ايذه درسالهاي مختلفجدول 4 3 شاخص هاي تنوع سالانه تنوع زيستي پرندگان آبزي وكنارآبزي تالاب ميانگران ايذهبين سالهاي 85 82فهرست اشكالعناوينشكل(3 1): نقشه موقعيت جغرافيائي تالاب ميانگران ايذهشكل(3 2): نقشه وضعيت توپوگرافي برآورد شده تالاب ميانگران ايذهشكل(3 3): نقشه ژئومرفولوژي تالاب ميانگران ايذهشكل(3 4): نقشه مقطع زمين شناسي حوضه آبريز ايذهشكل(3 5): نقشه شبكه هيدروگراف وآبگيرهاي حوضه آبريزايذهشكل(3 6): نمونه صفحه نرم افزار Ecological Method شاخص هاي تنوع زيستي محاسبه شده اندفهرست نمودارهاعناوين صفحهنمودار4 1 تغييرات سالانه تعدادپرندگان آبزي وكنارآبزي تالاب ميانگران بين سالهاي 85 82نمودار4 2 تغييرات سالانه تعدادپرندگان آبزي تالاب ميانگران بين سالهاي 85 82نمودار4 3 تغييرات سالانه تعدادپرندگان كنارآبزي تالاب ميانگران بين سالهاي 85 82نمودار4 4 تغييرات سالانه تعدادگونه هاي تالاب ميانگران بين سالهاي 85 82نمودار4 5 تغييرات سالانه تعدادگونه هاي كنارآبزي تالاب ميانگران بين سالهاي 85 82نمودار4 6 ميزان تراكم پرندگان آبزي وكنارآبزي تالاب ميانگران درهكتاربين سالهاي 85 82نمودار4 7 ميانگين غناي گونه اي مارگالف درپرندگان زمستان گذر تالاب ميانگران طي سالهاي 85 82نمودار4 8 ميانگين غناي گونه اي منهينك درپرندگان زمستان گذرتالاب ميانگران طي سالهاي 85 82نمودار4 9 ميانگين تنوع گونه اي سيمپسون درپرندگان زمستان گذر تالاب ميانگران طي سالهاي 85 82نمودار4 10 ميانگين تنوع گونه اي شانون وينردرپرندگان زمستان گذرتالاب ميانگران طي سالهاي 85 82نمودار4 11 ميانگين يكنواختي شانون وينردرپرندگان زمستان گذرتالاب ميانگران طي سالهاي 85 82نمودار4 12 ميانگين غالبيت سيمپسون درپرندگان زمستان گذرتالاب ميانگران طي سالهاي 85 82نمودار4 13 ميانگين يكنواختي گونه اي سيمپسون درپرندگان زمستان گذرتالاب ميانگران طي سالهاي 85 82نمودار4 14 درصدفراواني پرندگان آبزي وكنارآبزي تالاب ميانگران طي سالهاي 85 82نمودار4 15 درصدفراواني پرندگان آبزي تالاب ميانگران درسال82نمودار4 16 درصدفراواني پرندگان آبزي تالاب ميانگران درسال83نمودار4 17 درصدفراواني پرندگان آبزي تالاب ميانگران درسال84نمودار4 18 درصدفراواني پرندگان آبزي تالاب ميانگران درسال 85چكيدهتالاب ميانگران جزو يكي از تالاب هاي باارزش استان خوزستان از نظرتنوع،زيستگاه پرندگان محسوب مي شود. لذا اين مطالعه و تحقيق به منظور بررسي شاخص هاي تنوع و تراكم سالانه جمعيت پرندگان آبزي و كنارآبزي بين سالهاي 82 تا 85 انجام گرديد.طبق آمارهاي موجود جم‍‍‍‍‍عاً 56 گونه پرنده آبزي و كنارآبزي متعلق به 13 خانواده شناسايي شده است. در بين گونه هاي شناسايي شده بيشترين تعداد گونه به خانواده Anatidae تعلق دارد.فراواني نسبي گونه هاي پرندگان آبزي96٪ و فراواني نسبي گونه اي پرندگان كنار آبزي 4٪ مي باشد كه نشان دهنده مطلوبيت زيستگاهي براي پرندگان آبزي است.از نظر شاخص هاي تنوع زيستي پرندگان زمستان گذر،سال 1385 با 28/3 بيشترين غناي مارگالف و566٪ شاخص غالبيت سيمپسون و سال1384با 775٪تنوع گونه اي سيمپسون93/2تنوع گونه اي شانون وينر،171٪ يكنواختي سيمپسون و1 يكنواختي شانون وينربا 207٪حداكثر غناي منهينكرا داراست. آمارها نشان ميدهد كه سال 1382 و1385تنوع و فراواني گونه هاي آبزي و كنار آبزي زياد بوده و بيانگر اين واقعيت است كه تاحدودي امنيت در منطقه حاكم است ،نظارت و كنترل مداوم واطلاع از وضعيت سلامتي پرندگان وجلوگيري از صيد وشكار بي رويه ازجمله كارها واقداماتي است كه ميتوان درمنطقه به منظور حفاظت از پرندگان آبزي وكنارآبزي انجام داد.لغات كليدي:تالاب ميانگران،پرندگان آبزي وكنارآبزي،شاخص هاي تنوع زيستي،ايذه

مقدمهتالاب ناحيه اي از مظاهر خدادادي است كه درروند پيدايش،خاك آن به وسيله آبهاي سطحي وزيرزميني به صورت اشباع درآمده وطي يك دوره كافي وشرايط عادي محيطي تشكيل شده و داراي توالي زيستي مي باشد . اين اكو سيستم داراي مجموعه اي از گياهان و جانوران ويژه است كه امكان سازگاري در چنين شرايط اكولوژيكي را دارد.ازنظر تنوع زيستي تالابها كانونهاي حساسي هستند وارزشهاي چندجانبه دارد به همين سبب درچند دهه اخير توجه به حفاظت ومديريت تالابها در جهان افزايش يافته است بطوري كه مطالعه،حفاظت،مديريت،بهره برداري معقول از تالابها در اولويت بسياري از سازمانهاي ملي وبين المللي دولتي وغيردولتي NGO قرار گرفته است.تالابها درشمار اكوسيستم هايي قراردارند كه درآنها تنوع زيستي از درجه اي بسيار بالا برخوردار است به همين دليل هنگامي كه تالابي از بين برود به موازات آن كل تنوع زيستي موجود در تالاب آسيب خواهند ديد.به اين مفهوم كه اجتماعات گياهي وجانوري وابسته به تالاب باتخريب تالاب نابود خواهد شد.تنوع گونه اي بالا در يك منطقه نشان دهنده قابليت بالاتر آن منطقه جهت جذب وحمايت از گونه ها،نسبت به ساير مناطق است،ازاين روحفظ شرايط موجود آن براي تداوم اين توانايي وهمچنين فراهم ساختن آن شرايط در ساير مناطق،از جمله تدابيرمديريتي است كه در مجموع ميتواند نقش وتوانايي تالاب را درحمايت از پرندگان به ويژه درفصل مهاجرت و زمستان گذراني نشان دهد كه دراين ميان شاخص هاي تنوع زيستي بسيار مهم اند.(3)با توجه به آنكه تنوع زيستي ازموضوعات بسيارمهم فعلي دنيا درزمينه حفاظت ازحيات وحش است كه نقطۀ عطف آن نيزتشكيل كنوانسيون تنوع زيستي دركنفرانس سران زمين درسال 1992 ميلادي بوده است،لذامطالعات وتحقيقات دراين زمينه ميتواند بسيارحائزاهميت باشد.(1)پرندگان آبزي وكنارآبزي به عنوان مهم ترين موجودات مناطق تالابي داراي ارزشهاي بسياري ازنظرزيبا شناختي ،تفرجي،اقتصادي،اجتماعي و...ميباشند.ازآنجا كه هرنوع پرنده به شرايط خاصي اززيستگاه خود با توجه به فاكتورهائي ازقبيل عمق آب،دما،پوشش گياهي،امنيت،وجود مواد غذايي وابسته است،لذا تنوع زيستگاهي آنها براي ما حائز اهميت است كه چنين تنوع زيستگاهي درتالابها موجود مي باشد.(7)به همين سبب بررسي ومقايسه تراكم وتنوع پرندگان درچند سال مداوم در چنين زيستگاهي ميتواند به خوبي نمايانگر مطلوب يا نامطلوب بودن كيفيت زيستگاه وسايرشرايط زيستي لازم براي هر گونه باشد.(8)پرندگان آبزي وكنارآبزي ازتالابها به عنوان محلي براي توليد مثل،پرريزان،استراحت حين مهاجرت وزمستان گذراني استفاده مي كنند،گونه هاي مختلف پرندگان به شرايط متفاوتي ازمنطقه علاقه مند بوده وبا آن سازگاري دارند به همين دليل هرتالاب بسته به خصوصيات اكولوژيكي خود نيازهاي تعداد محدودي ازپرندگان را فراهم مي آورد وتالابهاي مختلف ازنظرتركيب ونوع گونه ها،جمعيت هاي متفاوتي را به خود جذب مينمايد.هزاران پرنده هر ساله،مسافت طولاني وغيرقابل باوري را برفراز آسمانها پرواز كرده وبدون اعتنا به مرزهاي انساني ازنظر جغرافيايي،مليت،نژاد،نظام كشورها وقوانين ومقررات خشك وغيرقابل انعطاف آنها كه حاصلي جزپراكندگي،دوري،بيگانگي وعداوت بر جاي نمي گذارد دردستجات فشرده ازنقطه اي به نقطه ديگر روي مي آورند وهر جائي را مناسب براي زيست خود يابند فرود مي آيند ومدتي را درآن به سر برده وچنان چه آن را مطلوب نيابند ترك نموده ودر جستجوي مكان مناسب تر ديگري به پرواز در مي آيند،وقتي زمان مهاجرت فرا رسد ديگر هيچ نيروئي ياراي بازداري آنها ازمهاجرت نيست،گوئي بقاء و راز حفظ تعادل زيستي آنها درمهاجرت نهفته است. تغييرات اقليمي،مبارزه با عوامل نا مساعد طبيعي، نياز به تغذيه بهتر، دسترسي به شرايط زيستي مناسب براي زادو ولد وديگر اعمال حياتي وبسياري ازعوامل آشكار وپنهان ديگر،آنها را به پرواز دسته جمعي وا مي دارد.بافرارسيدن زمستان درنيمكره شمالي همه ساله تعداد كثيري ازپرندگان مهاجربه نيمكره جنوبي پرواز كرده تازمستان رادر هواي ملايم تالابهاي جنوبي به سرآورندودرفصل بهاردرمسيرعكس براي تخم گذاري وزادوولدبه عرضهاي شمالي روي مي آورند.پرندگان مهاجرتارسيدن زمستان درنيمكره شمالي كه داراي شرايط زيستي وتغذيه مناسب تري است باقي ميمانند.دراين مدت جوجه ها تحت مراقبت والدين خود قدرت پروازيافته وبارسيدن فصل سرما،مجدداً به طوردسته جمعي به نيمكره جنوبي به پرواز درمي آيندوحركت مهاجرتي پرندگان همچنان ادامه مي يابد.تالاب ميانگران يكي ازمناطق زمستان گذراني پرندگان مهاجرمحسوب ميشودودربخش نيمكره شمالي قراردارد.اين تالاب جزو يكي از باارزش ترين تالابهاي استان خوزستان ازنظرتنوع،زيستگاه پرندگان محسوب ميشودكه متأسفانه درسالهاي اخيردرسطح وسيعي موردتجاوز وتخليه آب قرارگرفته است. انهدام تالاب بوسيله زهكشي وخارج كردن آب تالاب ودرنتيجه خشكانيدن وتبديل آنها به زمين كشاورزي و...اگرچه كاري بسيارساده است امادر عين حال ازدست دادن اثرات مادي ومعنوي آن پيامدهاي زيانباري نيز دربر خواهد داشت.انسان درعين حال كه عامل تخريب است درصورت هماهنگي با پتانسيل طبيعي زيست محيطي خود ميتواند عامل بهسازي نيز باشد.(2) بااين دلائل اين مطالعه بر روي تالاب ميانگران انتخاب شد.اين پروژه بااهداف زير انجام گرفت:1 تعيين شاخص هاي تراكم وتنوع پرندگان زمستان گذر تالاب ميانگران2 مقايسه شاخص هاي تراكم وتنوع پرندگان زمستان گذر تالاب ميانگران بين سالهاي 82 تا 853 بررسي دلائل نوسانات شاخص هاي تنوع و تراكم پرندگان زمستان گذر تالاب ميانگران در سالهاي مختلف4 ارائه راهكارههاي حفاظتي و مديريتي در ارتباط با حفاظت از پرندگان زمستان گذر تالاب ميانگرانمطالب دیگر:
📚365-مطالعه و ارزیابی عملكرد وصله های مكانیكی میلگردهای كششی ازنوع لوله های فولادی پر شده با گروت در قطعات بتن مسلح📚366-مطالعه تحلیلی تاثیر كاهش یا افزایش عرض دهانه در ارتفاع برپارامترهای موثر بر پاسخ جانبی سازه های بلند بتنی📚367-استفاده از تبدیل موجك مودهای ارتعاشی برای ارزیابی خسارت تیرهای بتن مسلح📚368-بررسی اثرات بازشو بر رفتار غیر خطی قابهای بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی📚369-بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی اتصالات مركب ستون بتنی با تیرفلزی📚370-بررسی پارامتریك برخورد پرتابه بررفتار دینامیكی پانل بتنی الیافی درنرم افزار LS-DYNA📚371-بررسی اثر پیوستگی – لغزش بر منحنی لنگر انحنای مقاطع بتن مسلح📚372-طراحی لرزهای بهینه قابهای خمشی بتن مسلح به كمك تحلیل پوش -اور📚373-پاسخ لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه با سیستم قاب خمشی تحت اثرزمین لرزه های حوزه نزدیك حاوی اثر جهت داری پیشرونده📚374-بهینه سازی ساخت مخازن بتنی زمینی آب با كاهش مقاومت فشاری بتن وافزایش مقاومت كششی فولاد📚375-بررسی اثر اندازه در تیرهای عمیق ساخته شده با بتن سبك📚376-بررسی كارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتنهای توانمندتحت اثرتنشهای چندمحوری📚377-بررسی تحلیلی و آئین نامه ای فرآیند وقوع تخیب های برشی و محوری درستونهای سازه های بتن مسلح موجود📚378-بررسی مودهای گسیختگی دردیوارخاك دوخت بتنی📚379-بررسی رفتار لرزهای مخازن بتنی سه بعدی باتحلیلهای تاریخچه زمانی📚380-بررسی آزمایشگاهی خودجمع شدگی و جمع شدگی ناشی از خشك شدگی انواع بتن خود تراكم تعمیری📚381-تعیین طول موثر شیار در روش شیارزنی جهت جلوگیری از جداشدگی ورق CFRP از سطح بتن📚382-افزایش ظرفیت خمشی ستون های بتن مسلح با استفاده از میلگردهای كامپوزیتی مدفون در سطح📚383-مقایسه آزمایشگاهی انواع روشهای مقاومسازی ستونهای بتنآرمه با استفاده از تكنیك غلاف بندی بتنی📚384-عملكرد بتن تقویت شده به وسیله ورقه های FRPدر مواجهه با شرایط اقلیمی مهاجم📚385-تحلیل دینامیكی غیرخطی ساختمان سه بعدی بتن مسلح بهسازی شده با میراگرهای فلزی افزایش دهنده میرایی و سختی (TADAS)📚386-تأثیر محصورشدگی با FRPبر منحنی اندركنش نیروی محوری- لنگر خمشی ستون های بتن مسلح📚387-بررسی تاثیر نحوه اتصال انتهای ورقهای CFRP بر نحوه شكست تیرهای بتنی مسلح تقویت شده درخمش📚388-مقاوم سازی پایه پلهای بتنی به روش پس كشیدگی خارجی توسط تاندونهای CFRP📚389-معرفی و ارزیابی مدل های پیش بینی شكست زودرس در تیرهای بتنی تقویت شده با صفحاتFRP