خرید اینترنتی فایل{پرسشنامه خواندن لغات فارسی مهک حق شناس و همکاران جهت برآورد هوش پیش مرضی}

پرسشنامه خواندن لغات فارسی مهک حق شناس و همکاران جهت برآورد هوش پیش مرضی|وی اف/خرید اینترنتی فایل/42081863|vfm34024180|آزمون مهک,پرسشنامه مهک,پرسشنامه خواندن لغات فارسی,پرسشنامه برآورد هوش پیش مرضی,پرسشنامه خواندن لغات فارسی مهک,روایی و پایایی پرسشنامه خواندن لغات فارسی مهک,پرسشنامه خواندن لغات فارسی مهک حق شناس و همکاران
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : پرسشنامه خواندن لغات فارسی مهک حق شناس و همکاران جهت برآورد هوش پیش مرضی

دانلود پرسشنامه خواندن لغات فارسی مهک حق شناس و همکاران 2000 جهت برآورد هوش پیش مرضی با تفسیر و اجرا و روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات5حجم1747/352 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
شرح و تفسیر آزمون مهک

مهک یک آزمون جدید خواندن لغات فارسی است که به ویژه برای استفاده بزرگسالان فارسی زبان طراحی شده است، و برای برآورد هوش پیش مرضی بکار می رود. این آزمون شامل 50 لغت کوتاه و نامنظم می باشد که شیوه ی نگارش آنها سرنخ روشنی از شیوه ی درست خواندن آنها ارائه نمی دهد و برای هر لغت حدس هوشی به تنهائی موجب پاسخ صحیح نخواهد شد (حق شناس و همکاران، 2000).

روایی و پایایی آزمون مهک

این مقیاس توسط حق شناس (1379) بر روی 154 نفر از جمعیت شهر شیراز (76 زن ، 78 مرد) هنجاریابی گردید و آزمون هوشی ریون به عنوان ملاک خارجی برای تعیین رابطه نمره های آزمون خواندن واژه ها و هوش بهر عمومی به کار برده شد. همچنین در این پژوهش، آزمون پیشرونده ریاضی نیز به کار گرفته شد و افزون بر به دست آوردن هنجای این آزمون بر روی نمونه مورد بررسی ، ضریب های همبستگی این آزمون با آزمون های یاد شده نیز بدست آمد. سال های تحصیلات گذشته فرد نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین مهک و ریون (36/0 = r برای نمونه کلی، 46/0 = r برای مردان، 35/0 r = برای زنان)، و مهک و آزمون پیشرونده ی ریاضی (36/0 = r برای نمونه کلی، 44/0 = r برای مردان، 33/0 = rبرای زنان) وجود دارد. در اینجا در نمره های مهک، تفاوت معناداری بین سالمندان مشکوک به دمانس و آنهایی که بدون نقص حافظه بودند مشاهده نشد، در حالی که دو گروه در نمره های ریون تفاوت معناداری داشتند (حق شناس و همکاران، 2001) .

محاسبه ی ضریب پایانی آزمون دو نیمه ی مهک (مقایسه ی یک در میان، هر کلمه با کلمه ی بعدی خود ) 82/0 و برای نیمه ی اول و دوم (25 کلمه ی اول و 25 کلمه ی بعدی) 74/0 بدست آمد (133=n). ثبات درونی به کمک ضریب آلفای کرونباخ برای این تعداد 79/0 بود حق شناس ، 1379). نتایج نشان داد که اعتبار همگرای بالایی بین نمره های خواندن و سال های تحصیل 61/0 = r و نمره خوانده و آزمون ریون (RSPM ) 41= r /0 (به عنوان ابزاری از ضریب هوشی) وجود دارد. پایائی بازآزمائی نمره های مهک در حدود 2 ماه و نیم (73 روز) رضایت بخش بود (حق شناس و همکاران، 2001). بنابراین با توجه مطالب ذکر شده، آزمون مهک از سه ملاک ذکر شده بالا برخوردار است.

نحوه اجرای آزمون مهک

نحوه ی اجرای آزمون به ترتیبی است که از آزمودنی تقاضا می شود که 50 لغت را بخواند و سپس با تلفظ صحیح هر یک از لغات یک نمره دریافت می کند (همان منبع).


"

مطالب دیگر:
📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش هویت خانوادگی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق شکل گیری انواع هویت 115 صفحه📚ابعاد هویت و عوامل موثر بر شکل گیری هویت در نوجوانان و جوانان📚بنیان های هویتی و بررسی مراحل شکل گیری انواع هویت📚بررسی نظریه رشد روانی اجتماعی اریکسون در روند شکل گیری هویت📚نظریه های هویت و بررسی هویت یابی در نوجوانان و جوانان📚بررسی نظریات شکل گیری هویت و بحران هویت در نوجوانان و جوانان📚روند و شکل گیری انواع هویت در دانشجویان و نقش دانشگاه در آن📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک در مدیریت مالی 62 صفحه📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع ریسک 61 صفحه📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره 50 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش طرحواره های ناسازگار اولیه📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری طرحواره های ناسازگار اولیه📚ادبیات نظری و پیشینه تجربی طرحواره های ناسازگار اولیه📚بیولوژی طرحواره های ناسازگار اولیه و بررسی ریشه تحولی طرحواره📚بررسی و تشریح حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک اعتباری 116 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ریسک اعتباری📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ریسک اعتباری📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانک و بانکداری 82 صفحه📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش بانک و بانکداری📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک عملیاتی 94 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ریسک عملیاتی📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ریسک عملیاتی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی 47 صفحه